lopburiguide.com
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

  About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : lbguide@hotmail.com

 
สถานที่ท่องเที่ยว/นอกเขตตัวเมือง
 
 
       For English        บันทึกท่องเที่ยว       เว็บไซต์ในจังหวัด       ศิลป-วัฒนธรรม           แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ        เกี่ยวกับเรา       
 
 
 
 
 
 
                             
  ข้อมูลท่องเที่ยวลพบุรี
 ท่องเที่ยวในตัวเมือง
  ท่องเที่ยวนอกเมือง
 ร้านอาหาร
 ที่พัก-โรงแรม
 การเดินทางทางสู่ลพบุร
 แผนที่ในตัวเมือง
 เดินทางไปยังที่หมาย
 สวนสาธารณะ
 ตลาดถนนคนเดิน
 ตลาดโต้รุ่ง
 ย่ำราตรี
 อื่นๆ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุ่งทานตะวัน   หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเรียบร้อย
 แล้ว  เมล็ดพันธ์ทานตะวันที่ได้รับการคัดสรรแล้วก็จะถูก
หยอดลงบนผืนดิน จากนั้นอีกประมาณ 50 ถึง55 วัน เรา
ก็จะได้เห็นดอกทานตะวันเบ่งบานเหลืองอร่ามกันเต็มทุ่ง
 
ปลูกทั่วไปในพื้นที่พืชไร่ อ.เมือง/ พัฒนานิคม/ ในส้นทางสู่เขื่อนป่าสัก

 คลิกที่ภาพ
 
  ผู้สนับสนุน
 
         
 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ
ป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดินแกนดิน
เหนียว กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน สามารถเก็บกักน้ำ
ได้ 785 ล้านลูกบาศ์กเมตร ณ ระดับความสูง 42 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล

 คลิก
 
 
       
   
     

อุโมงค์ต้นไม้  ธรรมชาติของต้นไม้ที่ขึ้นทำมุมกับภูเขา

จนเกิดเสมือนซุ้มธรรมชาติ  ห่างจากเขื่อนป่าสัก
ประมาณ 23 กม.

 คลิก