lopburiguide.com
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

  About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : lbguide@hotmail.com

 
สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมือง
 
 
       For English        บันทึกท่องเที่ยว       เว็บไซต์ในจังหวัด       ศิลป-วัฒนธรรม            แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ       เกี่ยวกับเรา       
 
                               
  ข้อมูลท่องเที่ยวลพบุรี
  ท่องเที่ยวในตัวเมือง
 ท่องเที่ยวนอกเมือง
 ร้านอาหาร
 ที่พัก-โรงแรม
 การเดินทางทางสู่ลพบุร
 แผนที่ในตัวเมือง
 เดินทางไปยังที่หมาย
 สวนสาธารณะ
 ตลาดถนนคนเดิน
 ตลาดโต้รุ่ง
 ย่ำราตรี
 อื่นๆ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

พระนารายณ์ราชนิเวศน
 
 
เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์
แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี 
เมื่อปี พ.ศ.๒๒๐๙ บนเนื้อที่ ๔๑ ไร่
สำหรับเป็นที่ประทับ พักผ่อน ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และ
ต้อน
รับแขกเมืองอย่างไม่เป็นทางการ  เราจะสังเกตุเห็น
ที่กำแพงพระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน มีช่องเล็กๆเจาะ
 
 ผู้สนับสนุน
 


 

เป็นรูปโค้งแหลมสำหรับวางตะเกียง มีจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ ช่อง 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้เกือบตลอดปี เฉพาะฤดูฝนท่านั้นจึงจะเสด็จไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา  ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์   
มีการจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่นั่งต่างๆ กว่า ๑,๘๖๔ รายการ    

                               
 
   
 
     
 

    ภายในพระราชวังฯร่มรื่นมีร่มเงาไม้ใหญ่  ในส่วนของพิพิธภัณฯ (อาคารแสดง)
    หยุดวันจันทร์-อังคารและนักขัตฤกษ์ 
    ส่วนของโบราณสถานเปิดทำการจันทร์-อาทิตย์  ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.


    ค่าเข้าชม:  บุคลทั่วไป ๑๐ บาท / ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท
   ท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถนำมาจอดได้ในพระราชวังโดยไม่เสียค่าจอด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 

เป็นศาสนสถานที่มีพระปรางค์ขนาดใหญ่สูง ๓๐.๗ เมตร
 ตั้งอยู่กึ่งกลางของวัด ขนาบด้วยพระปรางค์ขนาดเล็ก
 ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ปัจจุบันเหลือเพียงฐาน
 
จากรูปแบบของศิลปะลายปูนปั้นประดับรอบองค์ู่

 ที่เหลืออยู่แสดงว่าพระปรางค์องค์นี้น่าจะสร้าง

ราวต้นพุทธศัตวรรษที่ ๑๙  

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดฯให้สร้างเจดีย์ระเบียงคต
และวิหาร พร้อมทั้งปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้น  ผู้คนท้องถิ่นในจังหวัดมักเรียกขาน
วัดนี้ว่า "วัดพระธาตุ" จนติดปากและคุ้นเคยครับ
 
                             
   
   
   
                             
         
   
   


เมืองลพบุรีเป็นเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในภาคกลาง
ของประเทศไทย อยู่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำลพบุรีและป่าสัก จากการที่มี
ีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและศาสนา
ตลอดมาโดยมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาตามลำดับ ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ ๔๕๐๐ -๑๕๐๐ ปีมาแล้ว
   
สมัยทวารวดี ( พุทธศัตวรรษที่ ๑๒-๑๖ )

สมัยลพบุรี (พุทธศัตวรรษที่ ๑๖-๑๘ )

สมัยอยุธยา (พุทธศัตวรรษที่ ๑๙-๒๓)

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   โปรดฯ ให้บูรณะปฏิสังขรเมืองลพบุรี


   ค่าเข้าชมโบราณสถาน : บุคลทั่วไป ๑๐ บาท / ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท 
      ทางเข้าโบราณสถานติดสถานีรถไฟ มีที่จอดรถกว้างขวาง
      
       

 
     
       
ศาลพระกาฬ 
 

เป็นเทวสถานเก่าแก่ของขอม สร้างด้วยศิลาแลง
เรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง  เป็นที่ประดิษฐาน
รูปพระนารายณ์ยืน เศียรเดิมหัก..หายไป
มีผู้นำเศียรพระพุทธรูปศิลาสมัยอยุธยามาต่อไว้
     
  
ประเพณีความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ของศาลพระกาฬอยู่คู่เมือง
ลพบุรีมาแต่ช้านาน เมื่อครั้งก่อนหากมีการออกสนามรบ
บรรดาเหล่าทหารก็จะมาสักการะเจัาพ่อศาลพระกาฬ 
ต่อเมื่อการสงครามสงบลงภาพที่เคยเห็นเหล่านั้นจึงเป็นเพียงความทรงจำ
ที่บอกเล่าสืบต่อกันมา..

นอกจากนั้น หากมีการอุปสมบท ก่อนที่นาคจะเข้าสู่พระอุโบสถ
ก็จะนำนาคมาทำการสักการะเจ้าพ่อศาลพระกาฬก่อนเสมอ...
บริเวณศาลพระกาฬยังเป็นที่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมาก
ลิงเหล่านี้ก็จะอยู่ปะปนกับผู้คนมี่อาศัยอยู่ในเมือง
มาแต่ช้านาน ซึ่งเป็นความแปลกใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาพบเห็น  
สิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงระวังลิงคือ ควรเก็บสิ่งของเหล่่านี้ให้มิดชิด
โทรศัพท์ / แว่นตา / ปากกา ฯลฯ
และพยายามหลีกเลี่ยงการหิ้วถุงกระดาษ (ลิงคิดว่าเป็นอาหาร)
     
       
     
       
     
       
สำหรับท่านที่มานมัสการเที่ยวชมศาลพระกาฬและปรางค์สามยอด 
จอดรถของท่านได้ทางทิศใต้ของศาลพระกาฬ (ลานจอดด้านข้างศาลฯ)
สถานที่กว้างขวาง...
ภาพของศาลพระกาฬและปรางค์สามยอดอาจเป็นตัวแทนเชิญชวนนักท่องเที่ยว
ให้ได้มาเยือนจังหวัดลพบุรี ..นอกเหนือไปจากนั้นแล้วจังหวัดลพบุรี ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจอีกหลายแห่งครับ


 เยี่ยมชมบริเวณภายในศาลพระกาฬไม่เสียค่าใช้จ่าย
     
       
 พระปรางค์สามยอด
     
   

คาดว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ประกอบด้วย
ศิลาแลงเป็นส่วนใหญ่ เรียงซ้อนต่อกันสามองค์
ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นสวยงามซึ่งยังคงเหลือให้เห็น
เพียงบางส่วนบริเวณเสาประตูมีรูปฤาษีดัดตน..
ปราค์สามยอดเป็นสัญญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง
     
   
ของจังหวัดลพบุรี นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมักนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ที่นี่มีลิงอาศัยอยู่เช่นเดียวกันกับที่ศาลพระกาฬ ตกกลางคืนมันก็จะอาศัย
ที่นี่หลับนอนเช่นกัน งานประเพณีเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลพบุรีก็จะใช้สถานที่นี้
เป็นที่จัดงาน

         
     
       
   
     
                               
       
   
     
                               

ท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา จอดได้ที่ลานจอดรถฝั่งศาลพระกาฬ
บริเวณนี้ลิงจะไม่ค่อยมารบกวน ในวันที่อากาศและแสงแดด
ไม่ร้อนนัก เดินเที่ยวชม, ถ่ายภาพ เหมาะมากทีเดียว


 ค่าเข้าชมพระปรางค์สามยอด ๑๐บาท /  ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท