lopburiguide.com
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

 

            เทศกาลและงานประเพณีของลพบุรี


                          
  About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : VRpatour@hotmail.com

 
 
       For English       VRpatour.com       เว็บไซต์ในจังหวัด       ศิลป-วัฒนธรรม       ดนตรี-กีฬา       แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ       เกี่ยวกับเรา       
   
 
 
 คลิกชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพหรือหัวข้อเรื่อง
   
    
       งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
       งานประเพณี-ประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลพบุรี
       
จัดงานช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

     
  ณ พระนายณ์ราชนิเวศน์ (ในตัวเมืองลพบุรี)
       
 
     
       พิธีทำบุญเมืองลพบุรี
     
  จัดงานพิธีในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี
        ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (ในตัวเมืองลพบุรี )

 

      เทศกาลทานตะวันบานที่ลพบุรี
      ปลูกในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม และเขตติดต่อจังหวัดสระบุรี

      ช่วงเวลาการเยี่ยมชม
      ดอกออกสวยงามช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม

      ชมวังฟังดนตรี
      จัดงานในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน
      ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
(ในตัวเมืองลพบุรี)

 

    
     ลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม (ลพบุรี)

     สถานที่จัดงานบริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว)

     จัดงานในช่วงวันเทศกาลลอยกระทงของทุกปี

     

 

     งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลพบุรี
 
     จัดงานในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
     บริเวณพระปรางค์สามยอด (ในตัวเมืองลพบุรี)

     
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  ผู้สนับสนุน
   
 
 
 
   
   
 
: Do the Different
 
  มาตรฐานสินค้าที่มีคำตอบ