งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
King Narai Reign Fair

ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 32)
ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
ปฐมบท

ความเป็นมาของงาน

ผังบริเวณสถานที่จัดงาน             ผังพระนารายณ์ราชนิเวศน์
 การละเล่นในสมัยนั้น


งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปรีชา
สามารถอย่างใหญ่หลวง...
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
สนใจในประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่
ของชาติและยังเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

กิจกรรมใน 7 พื้นที่ 
พระบรมราชานุสาวรีย์
    สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    (วงเวียนเทพสตรี)


พระนารายณ์ราชนิเวศน์

บ้านวิชาเยนทร์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

สวนราชานุสรณ์

เทวสถานปรางค์แขก

วัดปืน

 บริเวณงานทั่วไป

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูและค่าเข้าชมงาน
 นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถยนต์ได้ที่
     สนาม รร.พิบูลวิทยาลัย(มีรถรางรับส่ง)