lopburiguide.com
 
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

 
About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : lbguide@hotmail.com


หน้าหลักงานแผ่นดินฯ
 "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ " (๒๕๕๙)                   
  ข้อมูลเกี่ยวกับงาน


   ปฐมบท

  เชิญร่วมถวายสักการะฯ

  พระราชประวัติฯ

  ความเป็นมาของงาน

 
                               
  
ผังบริเวณสถานที่จัดงานกิจกรรม-มหรสพในงาน
    เรื่องที่น่าสนใจ

  การละเล่นในอดีต

 
    ข้อมูลสื่อสาร

  ข้อมูลท่องเที่ยวลพบุรี

  การเดินทางสู่จังหวัดลพบุรี

  แผนที่ภายในตัวเมือง

 แผนที่จังหวัดลพบุรี
  
  LopburiGuide   
     
    " งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ " ประจำปี ๒๕๕๙
 
       เมื่อ ๑๓-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๐)


      ภาพบรรยากาศบางส่วนของงานในปีนี้  


          การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
         องก์ที่ ๑ ความเริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ  
         
    
      

.....................................................................................


         
การแสดงแสง-เสียง งานราตรีวังนารายณ์ 
         ....................................................................................


         นิทรรศการ ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์
         


..............................................................................         การประดับตกแต่งโบราณสถาน
        
      
   
   
....................................................................................


          การแสดงนารายณ์นฤมิต
           เล่าเรื่องตำนานกำเหนิดเมืองลพบุรี   
         .....................................................................................


        บรรยากาศทั่วไปของงาน
         

 
                             
 
 
 
 
   
 ร้านกาแฟ-อาหาร นั่งสบาย
มอบส่วนลดค่าอสาหาร 10 %
มอบส่วนลดค่าที่พักสูงสุดถึง 50%
ร้านอาหารในเส้นทางท่องเที่ยว
         งานปักคอมพิวเตอร์
   
 
 
        ติดต่อโฆษณา
     โทร. 036-413126