lopburiguide.com
 
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

 
About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : VRpatour@hotmail.com
 
   ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม
 


งานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม (ลพบุรี) มีการจัดงานต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ร่วมแสดงออกทางวัฒนธรรม สร้างแนวความคิดทางศิลปะในการประดิษฐ์
เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก
แก่ประชาชนในการรับผิดชอบและอนุรักษ์แหล่งน้ำ สร้างความสามัคคี สนุกสนาน
และที่สำคัญอีกประการหนึ่งเป็นการรรำลึกถึง พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ที่มีต่อจังหวัดลพบุรี

   
                                     
 
 
 
 
 
   
     
 
  
       
   
 
 
 
 
 
 
 


    พื้นที่โฆษณา