ประเพณีพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(ลพบุรี)
   
                             
หลวงพ่อถม
หรือพระครูโสภณธรรมรัตน์
เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ปี 2494-2552
 
 
  การทำบุญเมืองเป็นวัฒนธรรม
 ที่มีสืบมาแต่ช้านานด้วยความมุ่งหวัง
 เพื่อเป็นการ บำรุงขวัญกำลังใจ
 เป็นการปัดเป่าความชั่วร้ายทั้งหลาย
 ทั้งปวงก่อให้เกิดความรักสามัคคี
 และแสดงซึ่งความกตัญญููกตเวที
 ต่อบรรพชน นอกจากนั้นยังเป็นการ
 รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
 อันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป
 
     
  
   
   
     
      

     การทำบุญเมืองลพบุรีจัดขึ้น
  เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒  
  โดยดำริของหลวงพ่อถมหรือ
  พระครูโสภณธรรมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาส
  วัดเชิงท่า ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ที่คนลพบุรี
  ให้ความเคารพนับถือและศรัทธา
  เป็นอย่างสูง พิธีการนี้มีวัตถุประสงค์
  เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เมือง
  และประชาชนลพบุรีในโอกาส
  เถลิงศกใหม่ ซึ่งท่านเป็นผู้กำหนด
  ห้วงเวลาการจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้น
   
      
 
   
 

  การจัดงานโดยความร่วมมือร่วมใจ
  จากชาวเมืองลพบุรีโดยมีวัดเชิงท่า
  และชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน
  และสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี 
  เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน 
  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน
  ทำบุญเมืองลพบุรี เพื่อเน้นย้ำถึง
  ความสำคัญของพุทธศาสนสถาน
  ที่เป็นหัวใจของเมืองลพบุรีคือ
  พระศรีรัตนมหาธาตุ พร้อมรำลึกถึง
  พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ที่ทรงประทานพระธรรมคำสั่งสอน
  ให้มนุษย์เห็นความสำคัญและยึดหลัก
  การมีชีวิต ๓ ประการ คือ 

  หลักปฏิจจสมุปบาท
  (สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน) 

  หลักอริยสัจ
  (การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต) 

  หลักของกรรม
  (การพึ่งพาตน) 

 
   
   
 

       ในทุกๆปีที่จัดพิธีทำบุญลพบุรีจะมีการ
  ให้ความรู้และการแสดงธรรม
  ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  โดยพระสงฆ์ผู้ได้รับความเคราพเลื่อมใส
  สลับหมุนเวียนกันมาแสดงธรรมในพิธี
  ดังกล่าว โดยมีประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี
  และผู้ให้ความเลื่อมใสเข้าร่วมพิธีคับคั่ง 
                 
 
 
         
 
         
 

   ช่วงท้ายของพิธีจะเป็นการนำ "ผ้าพระบฏ"
 ห่มองค์พระปรางค์ประธาน
 ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(ลพบุรี)
 และสาธุชนร่วมเวียนเทียน
โดยพร้อมเพรียงกัน...