lopburiguide.com
 
 
 
  lopburiguide.com
                 
 
            สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
        พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
    ( สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ )

    หรือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ( ครองราชย์ พ.ศ. 2199 - 2231 )
    พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 27
    ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
   
                 
 
   
                 
 
            
    พระนามเต็ม
    ตามหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา

    "สมเด็จพระบรมราชาธิราชธิบดีศรีสรรเพชญ
    บรมมหาจักรพรรดิศวรราชาธิราชราเมศวร
    ธรรมธราธิบดี ศรีสฤฎิรักษสังหารจักรวาฬาธิเบนทร์
    สุริเยนทราธิบดีดินทร
    หริหรินทรธาดาธิบดี ศรีวิบุลยคุณอกนิฐ
    จิตรรุจีตรีภูวนาทิตย์ ฤทธิพรหมเทพาดิเทพบดินทร์
    ภูมินทราธิราช รัตนากาศมนุวงศ์องค์เอกาทศรสรุทร์
    วิสุทธยโศดม บรมอาชวาธยาศรัย สมุทัยตโรมนต์
    อนนตคุณวิบุลยสุนทรบวรธรรมมิกราชเดโชไชย
    ไตรโลกนาถบดินทร์วรินทราธิราชชาติพิชิต
    ทิศพลญาณสมันตมหันตวิปผาราฤทธิวิไชย
    ไอศวรรยาธิบัติขัตติยวงศ์องค์ปรมาธิบดีตรีภูวนาธิเบศร
    โลกเชษฐวิสุทธ มกุฎรัตนโมฬี ศรีปทุมสุริยวงศ์
    องค์สรรเพชญ์พุทธางกูร บรมบพิตร "    สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระราชโอรส
    ของพระเจ้าปราสาททอง
    ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27
    แห่งกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2199
    ทรงป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เลื่องลือพระเกียรติยศ
    ในพระราโชบายทางคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศ 
    รักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียน
    ของชาวต่างชาติและรับผลประโยชน์ทั้งทางวิทยาการ
    และเศรษฐกิจที่ชนต่างชาตินำเข้ามา

    นอกจากนี้ ยังได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงกวีและงานด้าน
    วรรณคดีอันเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้น
    เมื่อสมเด็จพระนารายณ์เสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติ
    ณ ราชอาณาจักรศรีอยุธยาแล้วปัญหากิจการบ้านเมือง
    ในรัชสมัยของพระองค์เป็นไปในทางเกี่ยวข้องกับ
    ชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ด้วยในขณะนั้น
    มีชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายและอยู่ใน
    ราชอาณาจักรไทยมากว่าที่เคยเป็นมาในกาลก่อน

    พระองค์ทรงโปรดฯให้วิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลี
    ร่วมกันออกแบบสร้างพระราชวังขึ้นที่ลพบุรี
    ในปี พ.ศ. 2209  เพื้อใช้เป็นที่ประทับว่าราชการ
    งานเมือง ต้อนรับแขกเมือง,พักผ่อน และล่าสัตว์ 

    เสมือนเป็นราชธานีที่ 2 รองจากอยุธยา

    ทรงสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ขึ้นที่เมืองลพบุรี
   โดยใช้เวลาสร้างประมาณ 12 ปี สถาปัตยกรรม
    มีลักษณะแบบฝรั่งผสมไทย กล่าวคือ
    มีโครงสร้างแบบฝรั่งแต่มีการประดับตกแต่งแบบไทย

    

   งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
   ( King Narai Reign Fair )


    จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
    พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
    ต่อประเทศชาติอันใหญ่หลวง อีกทั้งยังเป็น
    การส่งเสริมให้ประชาชนสนใจในประเพณี-
    วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ
    และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

    งานจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี
    เพราะถือว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือน
    "ทรงพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์ "


    สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จพระบรมราชสมภพ
    เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พ.ศ. 2175
    เสด็จสวรรคตเมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
    ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
    จังหวัดลพบุรี
    รวมครองราชสมบัติเป็นเวลา 32 ปี มีพระชนมายุ 56 พรรษา


   
 
 
 
     
                 
 
            ข้อมูลจาก :   
      หนังสือ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2540/ 2541/ 2542
      วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
     
                 
   
 


@ลพบุรี
  คลิกเลย ..