lopburiguide.com
                     lopburiguide.com
 
 


                พิธีทำบุญเมืองลพบุรี

      
     
      หลวงพ่อถม หรือพระครูโสภณธรรมรัตน์
      เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ปี 2494-2552
 
           

        
การทำบุญเมือง
        เป็นวัฒนธรรมที่มีสืบมาแต่ช้านานด้วยความมุ่งหวัง
        เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ เป็นการปัดเป่า
        ความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง  ก่อให้เกิดความรักสามัคคี
        และแสดงซึ่งความกตัญญููกตเวทีต่อบรรพชน
        นอกจากนั้นยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม
        ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป.
.

          
       
                               
 
       
       
                               
 
       
       
                               
 
              

     การทำบุญเมืองลพบุรีจัดขึ้นครั้งแรก

       เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยดำริของหลวงพ่อถม
       หรือพระครูโสภณธรรมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า 
       ผู้เป็นพระสงฆ์ที่ประชาคมลพบุรีให้ความเคารพนับถือ
       และศรัทธาเป็นอย่างสูง เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล
       แก่เมืองและประชาชนลพบุรีในโอกาสเถลิงศกใหม่ 
       ซึ่งท่านเป็นผู้กำหนดห้วงเวลาการจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้น
   
                               
 
       
     
                               
 
 
   
                               
   
      การจัดงานด้วยความร่วมมือร่วมใจจากชาวเมืองลพบุรี
      โดยมีวัดเชิงท่าและชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน
      และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ
      ในการจัดงาน 

      ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี 
      เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของพุทธศาสนสถาน
      ที่เป็นหัวใจของเมือง คือ พระศรีรัตนมหาธาตุ
      พร้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
       ที่ทรงประทาน..
      
พระธรรมคำสั่งสอนให้มนุษย์
     เห็นความสำคัญและยึดหลักการ
     สำหรับการดำเนินชีวิต ๓ ประการ คือ   
หลักปฏิจจสมุปบาท
       (สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน) 

  
หลักอริยสัจ (การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต)

  
หลักของกรรม (การพึ่งพาตน) 
                               
   
 
                           
 
                           
                
       ในพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ทุุกปีจะมีการให้ความรู้
       มีการแสดงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
       โดยพระสงฆ์ผู้ได้รับความเคราพเลื่อมใสหลายรูป
       สลับหมุนเวียนกันมาร่วมแสดงธรรมให้กับประชาชน
       ชาวจังหวัดลพบุรี และผู้ให้ความเลื่อมใส
       โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีคับคั่ง 

       
ในช่วงท้ายของพิธีทำบุญเมืองลพบุรี
       เป็นการอัญเชิญ " ผ้าพระบฏ" ห่มพระปรางค์องค์ประธาน
       ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(ลพบุรี)
       จากนั้นสาธุชนร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระปรางค์
       โดยพร้อมเพรียงกัน...

     
                           
   
 


 @ลพบุรี
  คลิกเลย ..