lopburiguide.com
 
 
 lopburiguide.com
  The different of Information
 

About Lopburi- Art-Culture-map and Way
e-mail : lbguide@hotmail.com
   ประเพณีพิธีทำบุญเมืองลพบุรี   ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (ลพบุรี)
 


         
         หลวงพ่อถม หรือพระครูโสภณธรรมรัตน์
         เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ปี 2494-2552
 

           

การทำบุญเมืองเป็นวัฒนธรรมที่มีสืบมาแต่ช้านานด้วยความมุ่งหวังเพื่อ
เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจ เป็นการปัดเป่าความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง ก่อให้เกิด
ความรักสามัคคี และแสดงซึ่งความกตัญญููกตเวทีต่อบรรพชน นอกจากนั้นยังเป็นการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป.
.

                
                         
  400/300 pix.
       
 
 
       
 
 
 
 
 


การทำบุญเมืองลพบุรีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ 
โดยดำริของหลวงพ่อถม หรือพระครูโสภณธรรมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า 
ผู้เป็นพระสงฆ์ที่ประชาคมลพบุรีให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างสูง
เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เมืองและประชาชนลพบุรีในโอกาสเถลิงศกใหม่ 
ซึ่งท่านเป็นผู้กำหนดห้วงเวลาการจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้น
           
 
           


การจัดงานโดยความร่วมมือร่วมใจจากชาวเมืองลพบุรี
โดยมีวัดเชิงท่าและชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานทำบุญเมืองลพบุรี 
เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของพุทธศาสนสถานที่เป็นหัวใจของเมือง คือ พระศรีรัตนมหาธาตุ
พร้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานพระธรรมคำสั่งสอน
ให้มนุษย์เห็นความสำคัญ  และยึดหลักการมีชีวิต ๓ ประการ คือ 

      หลักปฏิจจสมุปบาท (สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน) 
      หลักอริยสัจ (การใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต)
      หลักของกรรม (การพึ่งพาตน)  
 
 

ในทุกๆปีที่จัดพิธีทำบุญลพบุรี จะมีการให้ความรู้และการแสดงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยพระสงฆ์ผู้ได้รับความเคราพเลื่อมใสหลายรูปสลับหมุนเวียนกันมาร่วมประกอบพิธีดังกล่าว
โดยมีประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี และผู้ให้ความเลื่อมใสเข้าร่วมพิธีคับคั่ง 

ช่วงท้ายของพิธีจะเป็นการนำ " ผ้าพระบฏ" ห่มองค์พระปรางค์องค์ประธาน
ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(ลพบุรี) จากนั้นสาธุชน
ร่วมเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน..
.
 
 
 
 


  
 
 
 
 


  160/60 bottom