งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ
                 
 
           
 


งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

King Narai Reign Fair


เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์
โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลพบุรี กับนายเชาวน์วัศ สุดลาภา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในสมัยนั้น 
(2520-2522)
ที่จะพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยว และเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรง
สร้างเมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรือง
โดยใช้ชื่องานนี้ว่า
"งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"จัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522
เป็นงานที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ภายใต้การปกครองอันรุ่งเรืองในสมัย
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ความเป็นเอกลักษณ์ของงานนี้คือ
ผู้ที่มาท่องเที่ยวจะแต่งกายชุดไทย
รวมทั้งคนในจังหวัดลพบุรีก็จะสวมใส่
ชุดไทยกันทั้งเมือง สิ่งเหล่านี้เองได้
กลายเป็นเอกลักษ์และวัฒนธรรม
ของชาวจังหวัดลพบุรี...
ตราบถึงปัจจุบันงานดังกล่าวนี้นับว่า
เป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของจังหวัดลพบุรี จะมีการจัดงาน
ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช