lopburiguide.com
              ภาพขบวนแห่...
   ลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.
   จากในตัวเมืองลพบุรี
   มุ่งสู่วงเวียนศรีสุริโยทัย(สระแก้ว)
  
 2 พฤศจิกายน 2560
             
   


             
   
   
             
 
 
 
 @ลพบุรี
  คลิกเลย ..