lopburiguide.com
         
 

 
เส้นทางรถไฟสายเหนือ     D ทัวร์
     ท่าลพบุรี (ตรงข้ามศาลพระกาฬ)


  

 KO บริการทัศนาจร จก. 
    
ท่าลพบุรี (ใกล้สถานีรถไฟลพบุรี)  รถตู้ บ.วัชรินทร์ทัวร์ จก.
     ท่าลพบุรี (ใกล้วงเวียนสระแก้ว)


 
         

@ลพบุรี
  คลิกเลย ..