lopburiguide.com       เราคงเคยได้ยินคำนี้กันบ่อยๆ Thailand 4.0
      แล้ว Thailand 4.0  คืออะไร...      
      ในบทความนี้จะขอกล่าวเรื่องราวให้ฟังแล้ว
      เข้าใจได้ง่ายและกระชับ

              

            Thailand 4.0  เป็นแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
      จากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจแนวใหม่(ทุกภาคส่วน)
      โดยการใช้ความรู้ที่มีอยู่หลากหลาย
      มาผสมผสานเข้าด้วยกัน
      เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น  
              
         เดิมมนุษย์ก็ดำรงค์ชีพหากินเลี้ยงตัวเอง
      ด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
      ต่อมาสังคมเริ่มมีความซับซ้อนขึ้น
      จำนวนผู้คนเริ่มมากชึ้น
      การอยู่แบบโดดเดี่ยวคงเป็นไปได้ยาก
      ทุกคนต้องพึ่งพาและแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
      เริ่มมีสังคมแลกเปลี่ยน ซึ่งก็เป็นช่วง
      ที่มีการผลิตปัจจัยพื้นฐาน เช่นอาหาร
      ตลอดจนสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงค์ชีพ
      ให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
      ในสมัยนี้จึงมีความต้องการที่ดินและแรงงาน
      เพื่อใช้ในการผลิต ยุคนี้ใครมีที่ดินมีแรงงาน
      ถือว่าเป็นผู้กุมเศรฐกิจเอาไว้
                    เมื่อเข้าสู่ยุคต่อมาซึ่งเราอาจเรียกว่ายุค 2.0
      สังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
      การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้น
      มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิต
      มีโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม, กระเป๋า, เสื้อผ้า
      และของจำเป็นสำหรับการดำรงค์ชีพ
      เป็นยุคเศรฐกิจเฟื่องฟู ของผู้มีเครื่องจักร

              และโรงงานอุตสาหกรรมไว้ในครอบครอง              
      ยุค 3.0 คือยุคของเราขณะนี้
      กล่าวกันว่าเป็นยุคของอุตสาหกรรมหนัก
      มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิต
      ข้าวของเครื่องใช้ เช่นโรงงานถลุงเหล็ก,
      โรงงานผลิตรถยนต์, โรงงานผลิตสิ่งทอ
      เป็นต้น

      ในช่วงแรกๆของ 3.0 ผลจากข้อมูลกล่าว
      เอาไว้ว่าในระยะต้นก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
      แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3 - 4%
      ต่อปีเท่านั้นทำให้ประเทศไทยมีเศรฐกิจ
      หยุดอยู่ในช่วงรายได้ปานกลาง มาเป็นเวลา
      กว่า 20 ปีแล้ว  ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขัน
      ที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนประเทศเข้าสู่ยุค
      Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศเรามีความสามารถ
      ในการแข่งขันกับตลาดสากล

     
      

      แล้วพระเอกคนใหม่ก็มาแทน...
      “ผลิตอย่างชาญฉลาด” เป็นแนวคิดในการ
      สร้างให้สินค้าของเราให้มีมูลค่าเพิ่ม
      ด้วยการเน้นคุณภาพและนวัตกรรม

      นวัตกรรม คือ “สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้
      ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ
      เพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น
      เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ”


           
      
      
ความคิดอันชาญฉลาดอาจสร้างนวัตกรรมได้
      โดยไม่ต้องคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆใดเลย
เช่น

      -   เกษตรกร มีแนวคิดใหม่ในการสร้างผลผลิต
          โดยทำการเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์
           ซึ่งจะทำให้สินค้าและผลผลิตมีมูลค่าสูงขึ้น


      


      -    พ่อค้าผู้ขายสินค้าใช้ช่องทางการจำหน่าย
            ผ่าน Social Media

            -    ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ธุรกิจ-โรงแรม
            และที่พัก ก็สามรถใช้ Social Media ในการ
            ประชาสัมพันธ์และเสนอขายสินค้า

      


      สิ่งเหล่านี้สามารถลดต้นทุนและเป็นสื่อ
      ประชาสัมพันธ์ที่ดี


      การหาประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
      เช่น Web site / Facebook / Instagram /
      Tweeter
  และอื่นๆ ล้วนแต่เป็นเครื่องมือ
      ที่จะทำให้เราเปิดหน้าต่างธุรกิจของเรา
      ได้ออกไปในโลกกว้างอย่างไม่จำกัด
      แต่ก็มีข้อสังเกตุว่าการใช้เครื่องมือเหล่านี้
      นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
      การใช้เครื่องมือ Social Media มีจุดแข็ง
      ที่ต่างกันไป ในบางครั้งเรามีความจำเป็น
      ที่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ควบคู่กันไปเพื่อ
      ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย...

      
      

      
      โอกาสหน้าจะนำเรื่องการเลือกใช้
      Social Media
มาช่วยในการทำธุกิจของเรา


     การสร้างผลกำไร
          "เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม "


     ธุรกิจที่ยั่งยืน      
          "เอาใส่ใจ พัฒนา ปรับปรุง และมีความจริงใจ"


   ความมั่นคงของธุรกิจ  
          "ควรพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด"


   ให้คิดเชิงบวกเข้าไว้   
         "จงอย่าเกี่ยงให้เขาทำบางสิ่งให้ก่อน
           แล้วเราจะทำอีกสิ่งหนึ่ง"
   ทุกแห่งมีจุดแข็งเสมอ   
         "หลายแห่งมีที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ..
           แต่เรามีที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"        
      คติทิ้งท้ายวันนี้  

      สิ่งที่ได้คิดและวางแผนเอาไว้แล้ว
      เมื่อถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริง ...
      จะรู้ว่ามันดีกว่าที่คิดที่วางแผนเอาไว้มากมาย ...


       
(สุภาษิตจีน )      
             
         ขอขอบคุณทุกภาพจากในเว็บไซต์


 
 
 ร่วมแนะนำเรื่องราว
 และติดตามความเคลื่อนไหว